64-920 Piła ul. Libelta 3
tel.: 067-2130642
e-mail: pila-jb@salezjanie.pl

numer konta bankowego: 87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

Informacje

Sakramenty

Wspólnoty

   

Salezjanskie SWM
Salezjanskie SWM

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

SSW

Spotkania: II niedziela miesiąca godz. 18:00 - Msza św. i spotkanie w oratorium - sala nr 1 i ostatni dzień miesiąca po Mszy św. wieczornej w oratorium - sala nr 1.

Kontakt: Alicja Olecka - koordynatorka

Wspólnota powstała 24 maja 2002 r. Tego dnia pierwsi kandydaci złożyli przyrzeczenia. Obecnie wspólnota liczy 19 osób.

Rada wspólnoty:

  • Delegat SDB - ks. Jerzy Worek
  • Koordynator – p. Alicja Olecka ( V 2002 –VI 2008 p. Anna Maligłówka; VI 2008-XI 2008 p.Gabriela Piotrowska )
  • z-ca koordynatora - p.Wanda Stochaj
  • administrator - p.Krystyna Operacz
  • radca - p.Zofia Soczywko

Salezjanie Współpracownicy:

- to ludzie dobrej woli, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na głos Pana, stając u boku ks. Bosko,

- to gorliwi chrześcijanie, mężczyźni i kobiety wszelkich stanów i zawodów, którzy idą za Chrystusem w służbie młodzieży,

- to ludzie głębokiej wiary, przeniknięci duchem ks. Bosko, którzy przez podejmowane inicjatywy wychowawczo – apostolskie, modlitwę, pokutę, świadectwo życia, przyczyniają się do kształtowania chrześcijańskiego oblicza świata.

Założycielem Stowarzyszenia jest św. Jan Bosko.

"Daj mi dusze, resztę zabierz"

- taka była dewiza streszczająca w sobie zarówno posłannictwo, jak i styl pracy Apostoła młodzieży. Obok zgromadzenia męskiego powstały kolejne wspólnoty: żeńska - Córki Maryi Wspomożycielki, oraz Współpracownicy Salezjańscy, stowarzyszenie skupiające ludzi świeckich, założone osobiście przez ks. Bosko.

Po różnorodnych doświadczeniach i wnikliwej refleksji nad rolą swoich świeckich współpracowników, ks. Bosko opracował w 1876 r. Regulamin Współpracowników Salezjańskich.. Słowo "współpracownik" zakładało zjednoczenie ze Zgromadzeniem salezjanów i podejmowanie wspólnych zadań.

Celem podstawowym, było, aby jednym sercem i jedną duszą doprowadzić do realizacji

"ważnej sprawy, wielkiego planu zbawienia wiecznego"

Przeznaczeniem i celem istnienia każdego człowieka jest pójście drogą zbawienia, czyli do spotkania z Bogiem. Nowa wersja Regulaminu Życia Apostolskiego została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską 9 maja 1986 r. i ogłoszona przez przełożonego generalnego 24 maja tego samego roku. Nakreślone są w nim nowe zadania Współpracownika Salezjańskiego na miarę współczesnych wezwań, a także na nowo sformułowano jego tożsamość, ducha, misję oraz organizację Stowarzyszenia.

Art.1 Regulaminu Życia Apostolskiego stwierdza:

Zaangażować się jako współpracownik to odpowiedzieć na powołanie salezjańskie, przyjmując specyficzny sposób życia Ewangelią i uczestniczyć w posłannictwie Kościoła".

Współpracownik Salezjański jest katolikiem, przeżywającym wiarę w świecie w duchu apostolskim ks. Bosko. Współpracownik troszczy się o młodzież i pragnie wskazać jej autentyczne wartości. Stara się zdobyć zaufanie młodzieży, szuka nowych dróg dotarcia do niej i pomaga w dokonywaniu mądrych wyborów życiowych.

Wypełniając swoje powołanie wśród młodzieży i ludzi ubogich ,pozostaje w łączności z innymi grupami Rodziny Salezjańskiej, działa dla dobra Kościoła i społeczeństwa w miarę swoich możliwości.

Współpracownik jest więc "prawdziwym salezjaninem" w świecie, świeckim (lub kapłanem diecezjalnym), który nie wiążąc się ślubami zakonnymi, realizuje swoje własne powołanie do świętości poprzez służbę młodzieży w duchu ks. Bosco. Osoby innych wyznań mogą sympatyzować lub współdziałać z jakąś grupą Współpracowników, lecz nie mogą być członkami Stowarzyszenia.

Zaangażowanie Współpracowników jest natury apostolskiej. Współpracownik uroczyście składa Przyrzeczenia - poprzedzone okresem przygotowania, trwającym od 1,5 roku do 2 lat. Zobowiązuje się wówczas do życia według ewangelicznego planu Stowarzyszenia i staje się jego pełnoprawnym członkiem.

Współpracownik - "salezjanin w świecie" - "pragnie naśladować Jezusa Chrystusa, człowieka doskonałego, posłanego przez Ojca na służbę wobec ludzi i wobec świata".

Współpracownik salezjański apostołuje też w środowisku zawodowym i parafii przez włączanie się w zespoły liturgiczne, Żywy Różaniec, działalność Rodziny Rodzin.

Podstawową komórką jest wspólnota lokalna. Istnieją one prawie przy każdej parafii salezjańskiej i przy większości domów zakonnych sióstr salezjanek.

Współpracownik działa według formuły ks. Bosko:

"kształtować uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan".

Dlatego uczy młodzież prawdziwych wartości - prawdy, wolności, sprawiedliwości, poczucia wspólnego dobra i służby. Wychowuje ją do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym poprzez wiarę i sakramenty, tak aby odnalazła w Nim sens życia i wzrastała jako "nowi ludzie"..

Typowymi zajęciami Współpracowników są: katechizacja i formacja chrześcijańska, animacja grup i ruchów młodzieżowych i rodzinnych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi o szkolnymi, podejmowanie działań mających uchronić młode pokolenie przed złem, organizacja różnych akcji młodzieżowych, jak: dni młodości, zimowiska, kolonie, obozy, wczaso-rekolekcje , pielgrzymki służba na rzecz ubogich i działalność charytatywna, pomoc cierpiącym głód i niedostatek. Równie ważnym elementem działania jest praca misyjna i współdziałanie w dialogu ekumenicznym.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

W dniach od 9-12 listopada 2006 r. w Rzymie odbył się III Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic pod hasłem „My odnawiamy Regulamin, Regulamin odnawia nas".

Podczas kongresu zatwierdzono nowe dokumenty : statut i nowy Regulamin.

Wraz z dokumentami weszła w życie nowa nazwa Stowarzyszenia. Poprzednią: „ Współpracownik Salezjański” zmieniono na Salezjanin Współpracownik, Salezjanka Współpracownica. Jest to nawiązanie do pierwotnego pragnienia ks. Bosko, który w związanych z nim świeckich, żyjących w świecie widział „Salezjanów zewnętrznych”.

© copyright by Parafia pw. św. Jana Bosko w Pile